เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทรแองเกิล บิสซิเนส ซัพพอร์ท จำกัด

TRIANGLE BUSINESS SUPPORT CO., LTD.

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2545  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการด้านรับจ้างเหมาแรงงาน / Subcontract / Outsource ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสำคัญทั้งในเรื่องคุณภาพและคุณธรรม เริ่มต้นจากการจดทะเบียนที่ถูกต้องทุกประเภท ไม่มีการหลบ หรือเลี่ยงโดยอาศัยชั้นเชิงทางธุรกิจแต่ประการใด  ดังนี้:-

 1. ทะเบียนการค้า เลขที่  0105545007481   ลงวันที่  21 มกราคม 2545
 2. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภพ.20 ) ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  3030460004
 3. ทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เลขที่บัญชี  10-0057273-1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2545
 4. ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 6 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
 5. ทะเบียนฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เลขที่
  000157 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2548

ประวัติผู้บริหาร

นายธนรัตน์ ฉัตรมงคล ประธานกรรมการบริหาร จบการศึกษาจากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2522 มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล / ธุรการ / ฝึกอบรม ในธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธนาคาร , เงินทุนหลักทรัพย์ , ห้างสรรพสินค้า , โรงพยาบาล , โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ มามากกว่า 35 ปี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชมรม สมาคมทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องมาตลอดอายุการทำงาน  โดยเคยดำรงตำแหน่ง รองประธานชมรมบริหารบุคคลรังสิต ปี 2541-2542, ประธานชมรมการบริหารงานบุคคล เพชรเกษม-สมุทรสาคร ( PSPAG ) ปี 2547-2549 ปัจจุบัน

 1. ที่ปรึกษาชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร
 2. ที่ปรึกษาชมรมที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร
 3. ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ในคณะทำงานประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานปี 2554 – 2556 ประจำกรุงเทพมหานคร
 4. เป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรต่างๆ ให้กับองค์กรของภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

*************************************************